Trường PTQT Gateway chủ động lên 4 phương án phòng chống dịch Covid-19

Dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp. Nhằm giúp các bộ phận chủ động ứng phó trong những tình huống khác nhau, Uỷ ban an toàn trường học tại cơ sở Gateway Cầu Giấy đã xây dựng các phương án phòng chống dịch giai đoạn này, tương ứng với 4 cấp độ.

Lưu ý: Hướng dẫn trên có thể được thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế và theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Từ khóa: , , , , ,

Ba mẹ muốn nhận thêm thông tin

Đặt lịch tham quan trường & tham gia hội thảo tuyển sinh