Lịch học tiêu biểu khối lớp 4,5

THỜI GIAN/TIME HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY/DAILY ACTIVITIES
Morning
 • 7:30~7:50
 • 7:50~8:00
 • 8:00~8:35
 • 8:38~9:13
 • 9:13~9:33
 • 9:33~10:08
 • 10:11~10:46
 • Ăn sáng/Breakfast
 • Sinh hoạt đầu giờ/Homeroom
 • Tiết 1/Period 1
 • Tiết 2/Period 2
 • Nghỉ giải lao/Break
 • Tiết 3/Period 3
 • Tiết 4/Period 4
Lunch
 • 11:12~12:42
 • Ăn trưa và Ngủ trưa/Lunch and Nap
Afternoon
 • 12:42~13:17
 • 13:21~13:56
 • 14:00~14:35
 • 14:35~15:10
 • 15:10~15:45
 • 16:45~16:00
 • Tiết 5/Period 5
 • Tiết 6/Period 6
 • Tiết 7/Period 7
 • Ăn nhẹ chiều & Giải lao/Snack & Recess
 • Tiết 8/Period 8
 • Wrap up/Tổng kết và ra về
 • Các môn học bằng tiếng Anh: Tiếng Anh, Toán, Khoa học, IT, Thư viện, Âm nhạc-Kịch nghệ, STEM do 100% GVNN giảng dạy.
 • International Program: English, Math, Science , IT, Library, Music-Drama, STEM are taught by 100% expat teachers.
 • Các môn học bằng tiếng Việt: Tiếng Việt, Toán, Thể dục, Lối sống, Mỹ thuật, Âm nhạc, Thư viện, Khoa học, STEM do GVVN giảng dạy.
 • Vietnamese Program: Vietnamese, Math, PE, Way of living, Art, Music, Library, Science, STEM are taught by Vietnamese teachers.

Ba mẹ muốn nhận thêm thông tin

Đặt lịch tham quan trường & tham gia hội thảo tuyển sinh