Lịch học tiêu biểu khối 1, 2, 3

THỜI GIAN/TIME HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY/DAILY ACTIVITIES
Morning
 • 7:30~7:50
 • 7:50~8:15
 • 8:15~8:50
 • 8:54~9:29
 • 9:33~9:58
 • 09:58 - 10:33
 • 10:37 - 11:12
 • Ăn sáng/Breakfast
 • Giờ GVCN/Homeroom
 • Học tập/Study
 • Học tập/Study
 • Giải lao/Recess
 • Học tập/Study
 • Học tập/Study
Lunch
 • 11:12~12:42
 • Ăn trưa và Ngủ trưa/Lunch and Nap
Afternoon
 • 12:42 - 13:17
 • 13:21 - 13:56
 • 14:00 - 14:25
 • 14:25 - 14:35
 • 14:35 - 15:10
 • 15:10 - 15:45
 • 15:45 - 16:00
 • Học tập/Study
 • Học tập/Study
 • Giải lao/Recess
 • Ăn nhẹ chiều/Snack
 • Học tập/Study
 • Học tập/Study
 • Wrap up/Tổng kết và ra về
 • Các môn học bằng tiếng Anh: Tiếng Anh, Toán, Khoa học, IT, Thư viện, Âm nhạc-Kịch nghệ, Câu Lạc Bộ do 100% GVVN giảng dạy .
 • International Program: English, Math, Science , IT, Library, Music-Drama, Clubs are taught by 100% expat teachers.
 • Các môn học bằng tiếng Việt: Tiếng Việt, Toán, Thể dục, Lối sống, Mỹ thuật, Âm nhạc, Thư viện, Lịch sử, Địa lý, Khoa học, Câu lạc bộ do GVVN giảng dạy.
 • Vietnamese Program: Vietnamese, Math, PE, Way of living, Art, Music, Library, Science, Geography, Science, Clubs are taught by Vietnamese teachers.