Liberal Education, foundation for students in the 4.0 era

 • Giáo dục khai phóng là gì?

  Sự biến đổi mạnh mẽ của xã hội trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra sức ép đòi hỏi phải có sự thay đổi trong giáo dục và đào tạo. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng của kỹ năng, tư duy và sáng tạo, đòi hỏi những con người có năng lực tư duy và sáng tạo, đổi mới, có kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin, có khả năng làm việc độc lập và ra quyết định dựa trên cơ sở phân tích các dữ liệu.

  Trong khi đó, các trường học tại Việt Nam hiện nay phần lớn vẫn theo phương pháp giáo dục truyền thống: dạy kiến thức, kỹ năng để làm một công việc cụ thể, chưa chú trọng dạy học sinh cách tư duy, giải quyết vấn đề… nên khó có thể đáp ứng được những đòi hỏi về chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh mới.

  Để giải quyết vấn đề này, mô hình giáo dục khai phóng – đào tạo con người toàn diện, được các chuyên gia giáo dục đánh giá sẽ trở thành tư tưởng thúc đẩy quá trình đổi mới giáo dục tại Việt Nam.

  Giáo dục khai phóng - Nền tảng giáo dục cho học sinh trong thời đại 4.0
  Giáo dục khai phóng – Nền tảng giáo dục cho học sinh trong thời đại 4.0

  Theo chuyên gia giáo dục Hoàng Anh Đức (GĐ học thuật của Hệ thống Trường PTLC Quốc tế Gateway): “GIÁO DỤC KHAI PHÓNG là tư tưởng để đào tạo ra những thế hệ học sinh TỰ DO. Tự do về mặt tư duy, tự biết cách tìm kiếm, tổng hợp các nguồn thông tin và tự đưa ra các giải pháp cho riêng mình. Giáo dục khai phóng cung cấp cách học, cách nghĩ và cách sống, hướng đến việc tạo ra những công dân có kỹ năng toàn diện, tự do, tự chủ. Người học được hướng dẫn để nắm vững nền tảng kiến thức đa dạng trên nhiều lĩnh vực cùng những kỹ năng nền tảng của thế kỷ 21 như: Giao tiếp, Cộng tác, Sáng tạo và Tư duy phản biện.”

  Triết lý khai phóng trong thời đại 4.0 là giá trị giáo dục cao nhất, khơi gợi sự sáng tạo bên trong bộ óc con người. Cho dù nhân loại có tiến tới cuộc cách mạng công nghiệp nào khác sau thời đại 4.0 đi chăng nữa thì nỗi trăn trở về sự sáng tạo và bí mật của tạo hóa vẫn còn mãi.

  Người thầy không đưa ra bài giảng khô khan, giáo điều một chiều mà cung cấp các vấn đề để thảo luận cùng học sinh. Những câu hỏi hay, những ý kiến phản biện, đa chiều trở thành món quà mà học sinh mang lại cho giáo viên của mình.

  Giáo dục khai phóng là một triết lý mà nhiều nền giáo dục trên thế giới đang theo đuổi. Đây là xu thế tất yếu, khắc phục được những nhược điểm của quá trình đào tạo – dạy và học phiến diện, vốn dĩ đang làm hạn chế khả năng tích hợp giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, khiến học sinh bị động, chậm kết nối với những chuyển động xã hội.

  Tại sao trẻ em cần học tập trong môi trường GIÁO DỤC KHAI PHÓNG?

  Thực tế từ hàng trăm năm trước, nếu không có những người làm cha mẹ có tư duy rộng mở, khai phóng thì nhân loại thế giới đã không có những Thomas Edison, Charles Darwin, Issac Newton, Albert Einstein, Mozart, Beethoven, Michelangelo… Hay ngày nay chúng ta cũng sẽ không có Jacob Barnet 9 tuổi đã trở thành thần đồng vật lý, 10 tuổi đã vào đại học…

  Bởi họ từng có tuổi thơ bị cho là trẻ tự kỷ, rối loạn tâm thần, không có khả năng học tập…

  Với triết lý giáo dục dựa trên nền tảng tư duy độc lập và học tập sáng tạo, lấy sự tiến bộ của học sinh làm trung tâm, Trường PTLC Quốc tế Gateway là một trong những trường tiên phong đưa tư tưởng Giáo dục khai phóng áp dụng vào mô hình đào tạo tại Việt Nam.

  Tại Gateway, nhà trường cung cấp cho học sinh một chương trình giáo dục toàn diện, tôn vinh sự đa dạng, khác biệt của từng học sinh, giúp khai phóng sức mạnh và khả năng tiềm ẩn trong mỗi cá nhân. Tư tưởng Giáo dục khai phóng được hình thành qua hệ thống các môn học như: Liên môn STEAM, Lối sống, Văn – Tiếng Việt hiện đại, Toán học hiện đại, Khoa học… giúp trẻ hình thành tư duy phản biện, tư duy sáng tạo về các kiến thức đang học thay vì cố gắng ghi nhớ và nhắc lại, từ đó nắm vững kiến thức của từng môn học.

  Không những vậy, chương trình giảng dạy tại Gateway được thiết kế & xây dựng theo tiêu chuẩn chất lượng Hoa Kỳ, đáp ứng mục tiêu cá nhân hóa việc học tập của mỗi học sinh sẽ giúp trẻ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN về trí tuệ, thể chất, tình cảm và giao tiếp xã hội.

  Chương trình tổng thể được thiết kế để cung cấp cho học sinh nền tảng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, đồng thời giúp các em vận dụng trí tuệ của mình một cách độc lập để tự chuyển hoá, hình thành nên kiến giải của riêng mình về các giá trị, đạo đức đối với bản thân cũng như cộng đồng.

  Các phương pháp giáo dục hiện đại như “Học tập qua Dự án”, “Học tập qua Vấn đề” được áp dụng để học sinh học tập thông qua làm việc (Learning by doing).

  Để trở thành những người học tập suốt đời, học sinh được tạo lập, duy trì thói quen đọc sách, tìm kiếm thông tin độc lập và đánh giá thông tin đa chiều. Hệ thống tài nguyên, học liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng từ Việt Nam và Hoa Kỳ, vừa gần gũi với văn hoá và lối sống của Việt Nam, vừa năng động và đa dạng với nhiều nền văn hoá khác trên thế giới.The Industrial Revolution 4.0 is profoundly affecting all aspects of social life, changing the way people live, work and communicate and produce when machines, technology, and artificial intelligence is gradually replacing many categories of human jobs. Especially strongly impact on the way of learning and teaching in schools, the education of children in the family.

  What is liberal education?

  The dramatic transformation of society before the industrial revolution 4.0 requires the change in education and training. The industrial revolution 4.0 is the revolution of skills, thinking, and creativity that requires people to have creative thinking and ability, innovation, skills to analyze and synthesize information, ability to work independently and make decisions based on the analysis of data.

  Meanwhile, most of the schools in Vietnam today follow the traditional education methods: teaching knowledge and skills to do a specific job, not focusing on teaching students how to think and solve problems. … so it is difficult to meet the requirements of the quality of human resources in the new context.

  To solve this problem, the liberal education model which includes comprehensive human training is evaluated by educational experts that will become a thought that promotes the process of education reform in Vietnam.

  According to the education expert Hoang Anh Duc (Academic Director of Gateway International School System): “LIBERAL EDUCATION is the thought to develop the generations of FREE students. Freedom in terms of thinking, self-searching, synthesize information and give solutions by themselves. Liberal education provides a way of learning, thinking and way of life, aims at developing citizens with comprehensive skills, freedom, and autonomy. Learners are guided to master a diverse knowledge foundation in a variety of areas and the foundational skills of the 21st century such as Communication, Collaboration, Creativity and Critical Thinking. ”

  The philosophy of liberation in the age of Industry 4.0 is the highest educational value that inspires the creativity of the human mind. No matter what kind of industrial revolution that human enter is after the 4.0 era, the concern about creativity and the secret of creator remains forever.

  The teacher does not give a boring, one-way dogma but provides suggestions to discuss with students. The good questions, multidimensional critical ideas become the gifts that students bring to their teachers.

  Why do children need to study in the LIBERAL EDUCATION environment?

  In fact, a hundred years ago, if there hadn’t had open-minded parents, human beings wouldn’t have had Thomas Edison, Charles Darwin, Isaac Newton, Albert Einstein, Mozart, Beethoven, Michelangelo, etc. Or today, we would not have Jacob Barnett who becomes an infant prodigy of physics at the age of 9 and enters college at the age of 10, etc.
  They used to have the childhood in which they were considered to be autistic children, have mental disorders and no ability to learn

  With the philosophy of education based on independent thinking and creative learning, taking the students’ progress as a key, Gateway International School is one of the pioneering schools to bring the ideas to liberal education in training model in Vietnam.

  At Gateway, the school provides students with a comprehensive education program which respects the uniqueness of each student, helps to explore the potential and hidden ability of each individual. The thought of liberal education is formed through the system of subjects such as:
  STEAM, Life skills, Modern Literature and Vietnamese, Modern Mathematics, Science, etc., that help children form critical thinking, creative thinking about the knowledge they are learning instead of trying to remember and repeat, thereby mastering the knowledge of each subject.

  In addition, the curriculum at Gateway is designed & developed according to the US quality standards that meet the goal of personalizing the learning of each student and will help children COMPREHENSIVELY DEVELOP intellectually, physically, emotionally and social interaction.

  The master program is designed to provide students with a foundation of knowledge, skills, and experience and help them to use their intellect independently to develop themselves, form their own interpretation on the values ​​and ethics for themselves and the community.

  Modern educational methods such as “Project-based learning”, ” Problem-based learning” are applied to help students learn by doing.

  To become lifelong learners, GATEWAY students’ habits of reading, searching information independently and assessing information multi-dimensionally are formed and developed.
  The system of carefully selected resources and materials from Vietnam and the United States is both close to Vietnam’s culture and lifestyle, both dynamic and diverse with many other cultures in the world.

  Từ khóa: ,

  Register to visit the school

  Hotline: 024.6260.4666